CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chương 02: Hai Pháp

Tab chính

Audio: 17
Mp3
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 01. Phẩm Hình Phạt
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 02. Phẩm Tranh Luận
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 03. Phẩm Người Ngu
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 04. Phẩm Tâm Thăng Bằng
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 05. Phẩm Hội Chúng
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 06. Phẩm Người
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 07. Phẩm Lạc
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 08. Phẩm Tướng
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 09. Phẩm Các Pháp
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 10. Phẩm Kẻ Ngu
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 11. Phẩm Các Hy Vọng
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 12. Phẩm Hy Cầu
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 13. Phẩm Bố Thí
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 14. Phẩm Đón Chào
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 15. Phẩm Nhập Định
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 16. Phẩm Phẫn Nộ
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 17. Phẩm Thứ Mười Bảy

Videos

Video mới nhất

Tất cả chúng ta đều phải có một ngày ra đi
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.
Nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp Văn học l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/11/2021.
Ba điều cần làm để giữ hạnh phúc trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/11/2021.
Ba điều cần làm để giữ hạnh phúc trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/11/2021.
Nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp lịch sử l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/11/2021.
Phương pháp nghiên cứu văn bản l Môn phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 5/11/2021.
Yêu cầu của luận văn và luận án l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 5/11/2021.
TT. Thích Nhật Nhật thuyết giảng trong lễ cúng dường Trai tăng ngày 12-11-2021
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.