CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chương 03: Ba Pháp

Tab chính

Audio: 16
Mp3
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 01. Phẩm Người Ngu
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 02. Phẩm người đóng xe
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 03. Phẩm Người
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 04. Phẩm Sứ Giả Của Trời
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 05. Phẩm Nhỏ
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 06. Phẩm Các Bà-la-môn
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 07. Phẩm Lớn
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 08. Phẩm Ananda
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 09. Phẩm Sa-môn
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 10. Phẩm Hạt Muối
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 11. Phẩm Chánh Giác
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 12. Phẩm đọa xứ
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 13. Phẩm Kusinàra
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 14. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 15. Phẩm Cát Tường
Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 03: Ba Pháp - 16. Phẩm Lõa Thể

Videos

Video mới nhất

Tất cả chúng ta đều phải có một ngày ra đi
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.
Nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp Văn học l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/11/2021.
Ba điều cần làm để giữ hạnh phúc trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/11/2021.
Ba điều cần làm để giữ hạnh phúc trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/11/2021.
Nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp lịch sử l Phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/11/2021.
Phương pháp nghiên cứu văn bản l Môn phương pháp nghiên cứu 2021
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 5/11/2021.
Yêu cầu của luận văn và luận án l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 5/11/2021.
TT. Thích Nhật Nhật thuyết giảng trong lễ cúng dường Trai tăng ngày 12-11-2021
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 11/2021.