CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Quán Vô Lượng Thọ 03: Quán tượng Phật và Bồ Tát (30/09/2012)