CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

TÌM HIỂU KINH 42 CHƯƠNG

Tab chính

Audio: 44
Mp3
00 Lời Giới Thiệu Thay Lời Tựa Tiểu Dẫn
01. Phần 1_Tổng Luận
02. Phần 2_Lược Giải Kinh 42 Chương_Chương 1_Định Nghĩa Sa Môn Và Sa Môn Quả
03. Chương 2_Đối Tượng Tu Tập
04. Chương 3_Sa Môn Hạnh
05. Chương 4_Thập Thiện Thập Ác
06. Chương 5_Lỗi Lầm Và Hối Quá
07. Chương 6_Phỉ Báng Thiện Và Ác Quả Dị Thục
08. Chương 7_Thái Độ Của Đức Phật Trước Lời Khiển Trách
09. Chương 8_Ác Giả Ác Báo
10. Chương 9_Giá Trị Tri Và Hành
11. Chương 10_Phước Đức Tuỳ Hỷ Hạnh Bố Thí
12. Chương 11_Đối Tượng Và Phước Đức Của Bố Thí
13. Chương 12_20 Điều Khó Của Kiếp Người
14. Chương 13_Điều Kiện Chứng Túc Mạng Minh
15. Chương 14_Định Nghĩa Thiện Và Vĩ Đại
16. Chương 15_Nhẫn Nhục
17. Chương 16_Điều Kiện Con Đường Đạt Đạo
18. Chương 17_Ánh Sáng Người Đạt Đạo
19. Chương 18_Cốt Tủy Của Đạo Phật
20. Chương 19_Nguyên Lý Vô Thường Của Vạn Pháp
21. Chương 20_Hữu Thể Con Người Vô Thường, Khổ, Vô Ngã
22. Chương 21_Danh Vọng Thú Vui Ít Giá Trị
23. Chương 22_Tài Sắc Ngọt Ít Đắng Nhiều
24. Chương 23_Ân Ái Là Tù Ngục
25. Chương 24_Ái Dục Khổ Đệ Nhất
26. Chương 25_Lửa Ái Cháy Tay
27. Chương 26_Thiên Ma Dâng Ngọc Nữ
28. Chương 27_Lại Nói Về Điều Kiện Đạt Đạo
29. Chương 28_Không Nên Chủ Quan Khi Chưa Phải Là A La Hán
30. Chương 29_Đoạn Trừ Tâm Ái Dục, Duy Trì Phạm Hạnh
31. Chương 30_Tránh Dục Như Tránh Lửa
32. Chương 31_Đoạn Âm Không Bằng Đoạn Tâm
33. Chương 32_Diệt Ái Dục Ly Sinh Tử
34. Chương 33_Tỳ Kheo Chiến Sĩ Diệt Lậu Hoặc
35. Chương 34_Độc Lộ Giải Thoát
36. Chương 35_Bỏ Cấu Nhiễm Tâm Đạt Đạo Giải Thoát
37. Chương 36_Lại Nói Về Cái Khó Của Con Người
38. Chương 37_Chứng Đạo Phải Do Sự Tu Tập
39. Chương 38_Mạng Sống Con Người Chỉ Trong Một Hơi Thở
40. Chương 39_Chư Pháp Bình Đẳng, Vô Hữu Cao Hạ
41. Chương 40_Thân Hành Đạo Tâm Hành Đạo
42. Chương 41_Tinh Tấn - Bỏ Tình Dục
43. Chương 42_Phương Tiện Tri Kiến Như Thị Tri Kiến