CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chân thật niệm Phật, cực lạc hiện tiền

Tab chính

Audio: 13
Mp3
Lời tựa
Phần 1: Cảnh sách người sơ cơ học Phật_Chương 1. Thân người khó được
Phần 1: Cảnh sách người sơ cơ học Phật_Chương 2. Phật pháp khó gặp
Phần 1: Cảnh sách người sơ cơ học Phật_Chương 3. Lời Phật dạy
Phần 1: Cảnh sách người sơ cơ học Phật_Chương 4. Tai hại của ngũ dục
Phần 2: Chánh kiến Tịnh độ_Chương 1. Tịnh độ pháp môn thù thắng
Phần 2: Chánh kiến Tịnh độ_Chương 2. Ý nghĩa Tịnh độ
Phần 2: Chánh kiến Tịnh độ_Chương 3. Những điều cần biết về thế giới Tây phương cực lạc
Phần 2: Chánh kiến Tịnh độ_Chương 4. Phá nghi của quần chúng về việc niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc
Phần 2: Chánh kiến Tịnh độ_Chương 5. Những điểm quan trọng cần lưu ý trong 48 đại nguyện của đức Phật A Di Đà
Phần 2: Chánh kiến Tịnh độ_Chương 6. Tin sâu, nguyện thiết, hạnh chuyên
Phần 2: Chánh kiến Tịnh độ_Chương 7. Chân thật niệm Phật, cực lạc hiện tiền
Phần 2: Chánh kiến Tịnh độ_Chương 8. Đạt ma dịch cân kinh