CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

ĐIẾU VĂN, VĂN TƯỞNG NIỆM, VĂN TÁC BẠCH

Tab chính

Audio: 55
Mp3
Lời Giới Thiệu_Lời Nói Đầu
Chương I Văn Tưởng Niệm Các Vị Phật Bồ Tát Bài 1_Bài 2 Văn Tưởng Niệm Phật Thích Ca Đản Sinh
Bài 3 Văn Tưởng Niệm Phật Thích Ca Xuất Gia
Bài 4_Bài 5_Bài 6_Văn Tưởng Niệm Phật Thích Ca Thành Đạo
Bài 7 Văn Tưởng Niệm Phật Thích Ca Nhập Diệt
Bài 8 Văn Tưởng Niệm Đức Phật A Di Đà
Bài 9 Văn Tưởng Niệm Đức Phật Dược Sư
Bài 10_Bài 11 Văn Tưởng Niệm Bồ Tát Quan Thế Âm
Bài 12 Văn Tưởng Niệm Bồ Tát Địa Tạng
Bài 13 Văn Tưởng Niệm Bồ Tát Mục Kiền Liên
Chương II Văn Tưởng Niệm Các Vị Hòa Thượng_Bài 14 Văn Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Bài 15_Bài 16 Văn Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Đôn Hậu
Bài 17 Văn Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Bài 18_Bài 19 Văn Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Giác Nhiên
Bài 20 Văn Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Bài 21_Bài 22 Văn Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Đức Chơn
Bài 23 Văn Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Chánh Trực
Bài 24 Văn Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Hưng Dụng
Bài 25_Bài 26 Văn Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Minh Châu
Bài 27 Văn Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Bài 28 Văn Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Nhật Quang
Bài 29_Bài 30 Văn Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Chơn Thiện
Bài 31 Văn Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Bài 32_Bài 33 Văn Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Quang Đạo
Bài 34_Bài 35 Văn Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Bài 36_Bài 37_Bài 38 Văn Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Hiển Pháp
Bà 39 Văn Tưởng Niệm Đại Đức Thích Thiện Minh
Bài 40 Văn Tưởng Niệm Ơn Thầy Cô
Chương III Văn Tưởng Niệm Các Hương Linh_Bài 41 Văn Tưởng Niệm Ông Bà Cha Mẹ Dùng Cho Lễ Vu Lan
Bài 42 Văn Tưởng Niệm Cha Mẹ Dùng Cho Lễ Vu Lan
Bài 43 Văn Tưởng Niệm Ông Nội Ngoại
Bài 44 Văn Tưởng Niệm Bà Nội Ngoại
Bài 45 Văn Tưởng Niệm Cha
Bài 46 Văn Tưởng Niệm Mẹ
Bài 47 Văn Tưởng Niệm Anh Em Trai
Bài 48 Văn Tưởng Niệm Chị Em Gái
Bài 49 Văn Tưởng Niệm Chồng
Bài 50 Văn Tưởng Niệm Vợ
Bài 51_Bài 52 Văn Tưởng Niệm Anh Hùng Liệt Sĩ
Bài 53 Văn Tưởng Niệm Các Thai Nhi Bất Hạnh
Bài 54 Văn Tưởng Niệm Các Nạn Nhân Tai Nạn Giao Thông
Bài 55 Văn Tưởng Niệm Các Nạn Nhân Hỏa Hoạn
Bài 56 Văn Tưởng Niệm Các Nạn Nhân Thiên Tai Bão Lụt
Bài 57 Tác Bạch Cúng Dường Chư Tăng Nhân Lễ Tổng Kết Phật Sự
Bài 58 Tác Bạch Cúng Dường Quá Đường
Bài 59 Tác Bạch Cúng Dường Vật Phẩm Cho Đạo Tràng An Cư Kiết Hạ
Bài 60 Tác Bạch Cúng Dường Nhân Lễ Vu Lan
Bài 61 Tác Bạch Cúng Dường Tự Tứ
Bài 62 Tác Bạch Cúng Dường Pháp Y
Bài 63 Tác Bạch Cúng Dường Nhân Lễ Đặt Đá Xây Dựng Chùa
Bài 64 Tác Bạch Cúng Dường Trong Lễ Khánh Thành Chùa
Bài 65 Tác Bạch Cúng Dường Trong Lễ Bổ Nhiệm Trụ Trì
Bài 66 Tác Bạch Cúng Dường Trong Lễ Đúc Chuông
Bài 67 Tác Bạch Cúng Dường Trong Lễ Kiến Tạo Tượng Phật
Bài 68 Tác Bạch Cúng Dường Nhân Lễ Tuần Thất Cầu Siêu Tại Tư Gia