CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ra Khỏi Bóng Tối (Nữ giới Phật giáo dấn thân xã hội)

Tab chính

Audio: 56
Mp3
Lời nói đầu - Lời giới thiệu
Phần 1 - Nữ giới Phật giáo - Nữ giới Phật giáo và một xã hội từ bi
Phật giáo ở Kinnaur
Nữ giới Phật giáo ở Zangskar
Phật giáo ở Mông Cổ và sự tu tập của phụ nữ Mông Cổ
Lịch sử ngôi chùa ni Phật giáo ở BuryatiaLịch sử ngôi chùa ni Phật giáo ở Buryatia
Phong trào thầm lặng của nữ giới Phật giáo Căm-bốt
Địa vị nữ giới là ở gia đình - Những lá thư của ngài Ấn Quang về nữ giới và việc nuôi dạy trẻ
Phái tính và thực tế xã hội ở Nê-pan - Những hàm ý về ni giới và thay đổi xã hội
Phần 2 - Nữ giới Phật giáo trong lịch sử thế giới - Tái tạo câu chuyện cuộc đời Da-du Đà-la
Nữ giới lấy lại một di sản đã mất
Chư Ni và nữ cư sĩ trong học thuyết Tam giai
Nhìn lại lịch sử nữ tu sĩ Phật giáo Hàn Quốc
Nhìn lại lịch sử những hoạt động của nữ cư sĩ Phật giáo Hàn Quốc
Nữ tu Palmo - Huyền thoại qua các cộng đồng Tây Tạng
Phần 3 - Nền giáo dục Phật giáo - Dạy giáo pháp cho trẻ em
Giáo dục đạo Phật cho trẻ em
Giáo dục của giáo hội tỳ kheo ni Việt Nam
Một giáo pháp khác - Việc dạy Phật pháp tại các trường đại học Mỹ
Phần 4 - Sự tu tập hàng ngày - Giáo pháp trong đời sống hàng ngày
Giáo pháp trong đời sống hằng ngày: Cách đối trị sân hận
Những nguyên tắc dẫn đạo cho việc tu tập giáo pháp trong đời sống hằng ngày
Thực phẩm của giáo pháp - Các nghi thức ở bữa ăn và trong nhà trù
Nữ giới Phật giáo trị bệnh
Phần 5 - Tu tập thiền định - Samatha và Vipassanà
Ý nghĩa bất nhị trong việc tu tập tâm từ
Tâm bi có phải là một cảm xúc
Phần 6 - Giáo pháp và Giới luật - Giáo dục và đào tạo cho nữ giới vào thời đức Phật
Nữ giới Phật giáo và Giới luật
Đào tạo và giáo dục Ni giới ở Tích Lan
Những người nữ đã thọ giới trong chiếc y vàng
Giới luật và sự tu tập của nữ giới Phật giáo Hàn Quốc
Nghệ thuật tự tu tập
Phần 7 - Đào tạo tu sĩ Phật giáo - Đào tạo cơ bản cho chư ni Phật giáo Hàn Quốc
Bồ-tát Địa Tạng và ni giới Phật giáo ở Đài Loan
Đạo sư Ấn Thuận và nữ giới Phật giáo ở Đài Loan
Tu thiền và các thiền viện
Vượt qua ranh giới phái tính trong đôi giầy nhựa xám
Pomunjong và Hanmaum Sônwôn
Phần 8 - Sự tu tập đạo Phật dấn thân - Một trào lưu thầm lặng
Đạo Phật và phúc lợi xã hội tại Hàn Quốc
Phong trào nữ giới Phật giáo đối với sự thay đổi xã hội
Nữ giới Phật giáo là những vị thầy thông thái của cộng đồng
Vạch ra đường đi của đạo Phật dấn thân
Những hoạt động thiện nguyện của chư ni Hàn Quốc
Đạo Phật dấn thân và việc làm của cộng đồng
Phần 9 - Vấn đề thọ giới - Sự tu tập giới luật: Cư sĩ và Tu sĩ
Giải quyết tranh cãi về sự thọ giới tỳ kheo ni tại Thái Lan
Sự thọ giới tỳ kheo ni
Tăng Già: nhóm người đã giác ngộ
Phần 10 - Đạo Phật Ngày Nay - Tu tập là con đường đưa đến hiểu biết
Sự bình đẳng của chúng sanh
Chư ni trên truyền thanh và truyền hình
Quy định pháp lý và tu tập khi xung đột nhau
Những đóng góp của nữ giới Phật giáo tại phương Tây
Nữ giới Phật giáo với vai trò lãnh đạo và giảng sư