CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đại chúng khóa tu Xuất gia gieo duyên làn 4 vấn đáp Phật pháp

Chiều ngày 06/09/2023, sau thời tụng kinh, đại chúng khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 4 được tham gia thời vấn đáp Phật pháp với chư tôn đức thành viên của Tăng đoàn.

Sau 06 ngày tu học, các thắc mắc phát sinh từ các hành giả được chư tôn đức tháo gỡ, giải đáp hợp lý. Qua đây, góp phần mở ra sự tư duy đúng đắn, nhận thức đúng đắn làm nền tảng cho quá trình tu học.

#chuagiacngo #chuaquanamdonghai #thichnhattu

Đại chúng khóa tu Xuất gia gieo duyên làn 4 vấn đáp Phật pháp Đại chúng khóa tu Xuất gia gieo duyên làn 4 vấn đáp Phật pháp Đại chúng khóa tu Xuất gia gieo duyên làn 4 vấn đáp Phật pháp Đại chúng khóa tu Xuất gia gieo duyên làn 4 vấn đáp Phật pháp Đại chúng khóa tu Xuất gia gieo duyên làn 4 vấn đáp Phật pháp Đại chúng khóa tu Xuất gia gieo duyên làn 4 vấn đáp Phật pháp Đại chúng khóa tu Xuất gia gieo duyên làn 4 vấn đáp Phật pháp Đại chúng khóa tu Xuất gia gieo duyên làn 4 vấn đáp Phật pháp Đại chúng khóa tu Xuất gia gieo duyên làn 4 vấn đáp Phật pháp Đại chúng khóa tu Xuất gia gieo duyên làn 4 vấn đáp Phật pháp Đại chúng khóa tu Xuất gia gieo duyên làn 4 vấn đáp Phật pháp Đại chúng khóa tu Xuất gia gieo duyên làn 4 vấn đáp Phật pháp
Bình luận